Årsmelding for Våle Historielag 2013

 
TA KONTAKT MED ET AV STYREMEDLEMMENE DERSOM DU ØNSKER Å FÅ TILSENDT EN ÅRSMELDING.
(Melding for 2014 er ikke lagt inn, men kan sendes)

Årsmelding  for  Våle Historielag  2013

 

Godkjent på styremøte den 05. februar og fremlagt på årsmøtet 12. februar 2014.

 

Styret i 2013 har bestått av:

Leder                           Knut Harald Evensen

Nestleder                    Harald Gjersøe

Kasserer                     Hans Kristian Haug

Sekretær                     Inger Marie Olsen

Styremedlemmer       Minda Haslestad og Karl Anders Bråthen

Fra museumsstyret   Jorunn Gjersøe

Varamedlemmer        Unni Wike,  Trygve Gran og Ole Døvik

 

Utleie av prestegården: Borghild Søyland.

 

Våle Historielag har hatt et aktivt og hektisk år i 2013 med 9 styremøter og 111 registrerte saker. Mange av sakene ”går igjen” fra møte til møte og blir da registrert med nytt saksnummer. Antall nye saker i 2013 er dermed en del lavere enn 111. De fleste av sakene dreier seg om drift av historielaget og prestegården. Styret har i tillegg hatt flere arbeidsmøter,

 

Aktivitetskalenderen for 2013 ble sendt ut til alle medlemmene i april.

 

På vårmøtet 25. april  fikk vi besøk av tidligere forpakter på prestegården, Monrad Bjune. Han fortalte levende og morsomt om tiden som forpakter på prestegården. Knut Evensen intervjuet og gjorde filmopptak.

 

25. mai. Felles busstur med Ramnes historielag. Turen fulgte ”skinnene” til den gamle Eidsfossbanen og var meget vellykket. Interessen var så stor at turen ble gjentatt litt senere på året.

 

9. juni var det søndagsåpent på prestegården. VåRa-koret underholdt.

 

11. juni hadde vi besøk av Nøtterøy Normisjon som fikk en omvisning og en orientering om prestegården. Deltakerne var meget fornøyde.

 

Den planlagte søndagskafe/St.Hans feiring 23. juni, måtte utgå på grunn av vansker med å skaffe personell.

 

Olsokdagen var også i 2013 godt besøkt. Dagen ble arrangert på prestegården med gudstjeneste og servering av rømmegrøt, vafler og kaffe.

 

Sensommerfestivalen ble som vanlig arrangert første helgen i september. Også i år hadde vi bra vær. Arrangementsgruppa med alle sine medhjelpere, presenterte et rikholdig program for de fremmøtte, som fikk oppleve hvordan en gård ble drevet i gamle dager med slått onn, tresking med gamle treskeverk mv.  Barna fikk se saueklipping, de plukket sine egne poteter og hoppet i høyet og koste seg bl.a. med flere forskjellige dyr på prestegården.

 

Årets tema for Kulturminnedagene i september var ”Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling”. Fra Våle historielags side ble det ikke gjennomført noe arrangement i 2013.

 

Høstmøte 10. oktober. Kåseri/foredrag av pensjonert journalist/slektsforsker Tor Gervin og representant fra DIS Vestfold ved John Ludvigsen. Det var stor interesse for temaet slektsforskning, men ikke sterk nok til å etablere en egen slektsforskergruppe tilknyttet Våle historielag. Noen medlemmer er allerede tilknyttet lignende grupper i Vestfold.

 

Knut Evensen deltok på åpent møte i Ramnes historielag 11. november og gjorde filmopptak av intervjuet med 100-åringen Aslaug Gjelsås (se Re-minne 2013).

 

Den kulturelle skolesekken ble gjennomført 11. og 12. november. 140 elever i 4. trinn fra alle skolene i Re kom på besøk. De fikk være med på brødbaking og smake på brødet. Det ble fortalt om og vist fram bakeredskap og kjøkkenredskap som ble brukt i gamle dager. De fikk være med på lysstøping, lage juletrekurver og til slutt ble risengrynsgrøt og saft inntatt før retur til skolen. Tønsberg Blad kom og lagde en fin reportasje. Vi har et meget godt samarbeid med kulturetaten, og de har ytret ønske om at vi utvider tidsramma for tilsvarende besøk i 2014. Historielagets medlemmer stilte som vanlig opp til dugnad. Våle historielag får for øvrig dekket alle utgifter (og litt til) fra kommunen i forbindelse med dette arrangementet.

 

21. november hadde styrene i Ramnes- og Våle Historielag møte med kulturavdelingen i Re kommune. Knut Evensen og Hans Kr. Haug deltok fra historielaget. Fra kommunen møtte kultursjef Ida Johre. På møtet ga historielagene en oversikt over driften i 2013. Av andre temaer kan nevnes:

Grunnlovsjubileet i 2014. Kommunen opplyste at de ikke hadde ferdige planer for dette.

Samarbeid med historielagene. Kommunen har mye velvilje, men lite penger og mangel på folk.

 

Slike møter er nyttige og vil forhåpentligvis på sikt føre til tettere samarbeid mellom kommunen og historielagene.

 

Førjulsmøtet  ble avholdt 20. november. Boye Langklep, knivsmed, treskjærer og lafter, fortalte om sitt virke. Det ble servert rømmegrøt og julekaker til de ca. 35 fremmøtte.

 

Julemarkedet 7. desember ble, tradisjonen tro, avviklet med godt samarbeid med stiftelsen, arrangementsgruppa og historielaget. Godt besøk og veldig hyggelig stemning på Prestegården denne dagen. Gla’gjengens juleorkester spilte, det var lysstøping og det ble smidd tinnsoldater i stallen. Linjentene var på plass og det var hestekjøring, brødbaking og flotte salgsboder.

 

Kort om arbeidet med restaureringen av sidebygningen:  2 rom i 2. etg., samt Stuart-rommet, ble malt i 2013. Montering av brannvarslingsanlegg og lys vil skje i 2014.

 

Kontoret på prestegården er ikke bemannet. PC'en benyttes til backup-lagring av viktige dokumenter, fotosamlingen og registreringen av gjenstandssamlingen.

Våle historielags fotosamling er digitalt lagret på PC'en på kontoret på prestegården. Den kan vises i Windows og bildeprogrammet Picasa (gratisprogram fra Google). Koblingen av bildene mot bildetekstene er ikke foretatt, fordi vi ikke har funnet en god nok løsning når det gjelder valg av programvare. Vestfoldmuseene har anbefalt Picasa, men vi kjenner til at flere historielag (bl.a. Ramnes v/Erik Bjune) satser mer profesjonelt med programmet FotoStation. Dette arbeider vi videre med.

Når det gjelder Digital registrering av Våle historielags gjenstandssamling, har  Vestfoldmuseene  nylig sendt oss den oversikten over vår samling som ble registrert av Nord-Jarlsbergmuseene i sin tid, og som nå er overført til ny programvare, Primus. Historielaget har ikke tilgang til denne programvaren, og vi har, etter en rekke purringer, fått oversikten tilsendt i regneprogrammet Excel (24. januar 2014). Vi vurderere nå hvordan vi skal gå fram videre.

Styret arbeider med en forvaltnings- og utviklingsplan for Røed gamle kirkegård. Vi har god kontakt med ny eier, og er sikret adkomst. Det lokale 4H-laget mottar en mindre sum fra Re kommune for et visst vedlikehold. Dette må suppleres og vi vurderer å gå sammen med 4H om vedlikehold mv.

Som tidligere nevnt er det planer om gjenreising av gamlesmia. Et uthus sør for låven på Våle prestegård ble tatt ned for noen år siden pga manglende kapasitet til vedlikehold. Styrene i historielaget og stiftelsen er enige om å arbeide med gjenreisning av huset på den gamle grunnmuren som kombinert smie og treverksted.

Styret har satt lokal matkultur/oppskrifter på dagsordenen, og arbeider fortløpende med dette temaet. Også lokal geologi ønsker vi å arbeide mer med. Så langt er dette kun realisert  i form av faste artikler i Re-minne, men styret har planer om en medlemstur eller lignende for å styrke kunnskapen om dette spennende tema .

Forfatterrommet i 2. etg. av hovedbygningen, med samlingene etter våre tre store; Astrid Hjertenæs Andersen, Kåre Holt og Gunnar Bull Gundersen, er i utvikling og er planlagt åpnet i løpet av 2014. Vi har samtlige utgivelser av de tre forfatterne samt en god del gjenstander/møbler.

 

Som kjent har kommunen meddelt at de har planer om etablering av parkeringsplasser i umiddelbar nærhet av prestegården i forbindelse med salg av Våletun. Det har imidlertid ikke skjedd noe mer i denne saken i løpet av 2013.

 

Prestegårdsstien ble vesentlig forbedret sent på høsten 2013 idet det ble fylt på masser over jordet mellom prestegårdens område og den fredede bøkeskogen. I tillegg er det ryddet kratt mv. opp til gravhaugene i bøkeskogen. Det arbeides med skilting og videre oppgradering av stien. Historielaget har et godt samarbeid med Ivrig om lokalt turløypenett (der Prestegårdsstien inngår) og vi bidrar med innhenting av informasjon og skilting av deler av løypenettet. Det må her også nevnes at arbeidet med ovennevnte utbedring av stien over jordet, blir betalt av Ivrig.

 

Historielaget og Stiftelsen Våle prestegård har startet arbeidet med en bedre lyssetting av gjenstander vi skal ha utstilt på låven. Dette arbeider fortsetter i 2014.

 

Re-minne 2013 ble distribuert til alle kommunens postkasser like før jul. Det var mange annonser og mye stoff denne gang, og vi landet på 20 artikler og et rekordstort omfang på 120 sider pluss omslag. Tilbakemeldingene har vært svært gode. Aktivitetskalenderne for både Ramnes og Våle historielag ble distribuert sammen med Re-minne 2013. Det er Våle historielags leder, Knut Harald Evensen, som er redaktør/prosjektleder for Re-minne.

 

Til slutt litt om historielagets æresmedlemmer:

Styret ønsker at æresmedlemmene skal omtales i årsmeldingene. Det er viktig at vi ikke glemmer disse og den innsatsen de har gjort for historielaget opp gjennom årene. Her tas med en oversikt over lagets æresmedlemmer:

1.            Jacob Solerød (oppnevnt i 1982) ,død. Solerød var for øvrig lagets første formann

2.            Alfred Danielsen (oppnevnt i 1989) ,død

3.            Fredrik Backe (oppnevnt i 1995) , død

 

Ved 50-års jubileet i 2002, ble følgende æresmedlemmer oppnevnt:

 

4.            Erling Søby, død

5.            Svein Ånestad

6.            Marie Skinnes

7.            Gunhild Sibbern

8.            Solveig Bjørge

9.            Erik Olsen

10.         Erling Gran.

 

 

 

Tangen, 03.februar 2013

 

Knut H. Evensen               Inger Marie Olsen                      Hans Kr. Haug

        Leder                               sekretær                                    kasserer

 

Årsmelding Våle historielag 2012

Årsmelding for Våle historielag fremlagt og vedtatt på årsmøtet 06.02.2013:

Styret i 2012 har bestått av:

Leder                           Knut Harald Evensen

Nestleder                    Harald Gjersøe

Kasserer                     Hans Kristian Haug

Sekretær                     Randi Hustuft Samuelsen

Styremedlemmer       Siri Jonstang og Karl Anders Bråthen

Fra museumsstyret   Jorunn Gjersøe

Varamedlemmer        Inger Marie Olsen,  Kari G. Holt og Ole Døvik

 

Utleie av prestegården: Borghild Søyland.

 

Våle Historielag har hatt 7 styremøter i 2012 samt 1 møte sammen med Ramnes historielag. Aktivitetskalender ble sendt ut til alle medlemmene i mars.

 

Styret har behandlet 63 saker. De fleste dreier seg om drift av historielaget og Prestegården. Styret har i tillegg hatt flere arbeidsmøter, spesielt i forbindelse med 60-års feiringen av historielaget. Det ble bestemt å arrangere en kulturaften for å markere jubileet. Dette ble avholdt den 30. oktober på Dahlheim og her møtte det opp ca. 80 mennesker. Den kulturelle delen tok Vå-Ra koret seg av under sin dyktige dirigent  Inga C. Kjæraas Evensen, som også bidro med vakker solo sang. Leder av historielaget leste dikt og kasserer leste jubileumsprologen. Det hele ble bundet sammen av kveldens konferansier, Herman Heierstad. Lagets æresmedlemmer fikk blomster og gode ord for sin innsats og Ragnvald Kjølstad fikk gave for sin mangeårige dugnadsinnsats på plenklipperen på prestegården. Menyen for øvrig var gammel og god: Erter, kjøtt og flesk med kaffe og bløtkake til dessert.

 

Fra Re kommune gratulerte ordføreren med jubileet og overrakte en sjekk på kr 1000,-. Det vanket også andre gaver. Arrangementsgruppa ga  2 ute lykter, Kulturavdelingen, Vestfold fylkeskommune overrakte 4 bøker: 1. Kaupang in Skiringssal, 2. Veien gjennom Vestfold – Arkeologiske registreringer 2005/2006, 3. På liv og død – med døden som følgesvenn i 1500 år og 4. Vestfolds historie. Bøker vanket det også fra Ramnes historielag: Ramnes bygdebok, bind III – 1540-1990 og Jord av Kåre Holt. Fra T-fordens venner fikk vi et flott trefat signert Flåteteigen og Våle bondelag hilste med blomster.

 

12. april  hadde styrene i Ramnes- og Våle Historielag møte med rådmannen i Re kommune. Her ble bl.a. følgende temaer drøftet: 1. Digitalisering av bygdebøkene fra Ramnes og Våle, (ble gjort i 2012), 2. Rydding og oversendelse av kommunens gamle arkiv til Riksarkivet på Kongsberg (vil skje i 2013 og historielagene får nærmere informasjon om hvordan de kan henvende seg til Kongsberg for å få innsyn i ting vi er interessert i) og 3. Samarbeid mellom historielagene og kommunen (begge parter sa seg interessert i dette).

 

Olsokdagen var godt besøkt i 2012. Dagen ble arrangert på prestegården med tradisjonelt innhold.

 

Det har ikke vært avertert søndagsåpent på prestegården i 2012.

 

Årets sommertur, som ble arrangert i samarbeid med Ramnes historielag den 4. august, gikk til Oscarsborg festning. 39 personer deltok i flott sommervær og fikk en interessant omvisning på festningsanlegget.

 

 

Sensommerfestivalen første helgen i september gikk som vanlig, bortsett fra at i år hadde vi knallvær!. Dette førte til en meget vellykket festival med masse mennesker som fikk oppleve flere interessante arrangementer. Barna fikk se saueklipping, de hoppet i høyet og koste seg med flere forskjellige dyr på prestegården.

 

Nytt av året var åpningen av et rom i 2. etasje i hovedbygningen der det er plassert 2 modeller av Eidsfossbanen. Modellene er lånt ut til historielaget av Svein Olsen, Sven Olav Bråthen og Åge Gulbrandsen.

 

Kulturminnedagen 2012 ble i år arrangert av Ramnes historielag den 6. september. Kåre Frøland kåserte på Elverøy om ”møteplasser”.

 

Årsmøte og medlemsmøter.

På årsmøtet den 15. februar holdt direktør Ingrid Nilsson, Preus museum, et interessant foredrag om ”Fotohistorien – i kortform”.

 I tillegg til årsmøtet er det avholdt 2 medlemsmøter:

vårmøtet 8. mai foredro Ragnar Orten Lie om ”Ulve- og falkefangst i gamle dager” og

 førjulsmøtet 21. november fikk vi besøk av kulturskolelektor Siv Ellen Kristiansen som fortalte om ”Den kulturelle spaserstokken”. I tillegg fikk de fremmøtte et lite innblikk i metallsøking, formidlet av Kristian Fevang, Fossan.

På førjulsmøtet ble også satt et ekstraordinært årsmøte for å få behandlet vedtektsendringer.

 

Arbeidet med restaureringen av sidebygningen er nå kommet så langt at skolestua kunne reetableres høsten 2012. Innvendig maling, montering av brannvarslingsanlegg og lys vil skje i 2013.

 

Leder av Våle historielag, Knut Harald Evensen, tok i 2012 over redaktøransvaret for Re-Minne. Årsskriftet kom ut like før jul i ny drakt og format og ble svært godt mottatt.

 

 

Tangen, 03.februar 2013

For sekretæren, Hans Kr. Haug (kasserer).

 

Årsmelding - Våle historielag 2011

Årsmelding  for  Våle Historielag  2011

 

Fremlagt på årsmøte 15. februar 2012.

 

Styret i 2011 har bestått av:

Leder                           Marit Sollie

Nestleder                    Turid Evensen

Kasserer                     Hans Kristian Haug

Sekretær                     Randi Hustuft Samuelsen

Styremedlemmer       Siri Jonstang og Johannes Ugulen

Fra museumsstyret   Jorunn Gjersøe

Varamedlemmer        Ole Thor Bakke, Kari G. Holt og Inger Marie Olsen

 

Utleie av prestegården: Borghild Søyland.

 

Våle Historielag har hatt 8 styremøter i 2011 samt 1 møte sammen med Ramnes historielag. 13. oktober hadde styrene i Ramnes- og Våle Historielag møte med Kulturetaten i Re kommune.

 

I tillegg til årsmøtet er det avholdt 3 medlemsmøter; vårmøte, høstmøte og førjulsmøte. Aktivitetskalender ble sendt ut til alle medlemmene i mars.

 

På årsmøtet 16. februar holdt Torunn Bjørge Solberg foredrag om mat og drikketradisjoner.

 

På vårmøtet 14. april var det foredrag av Dag Aanderaa "En munter reise i norsk mentalitetshistorie fra Njåls saga til EU”

 

2. juni var det rusletur i Fon og  23. og 24. juli var det fellestur til Gammelvala nord for Karlstad i Sverige sammen med Ramnes Historielag.

 

Søndag 13. juni var det åpning av Pilgrimsleden på Vissestad gård. Historielaget bakte brød og serverte påsmurte brødskiver.

 

10. juli var eneste søndag det var åpent i sommer. Olaug og Øivind Holmen var vertskap.

 

Olsokdagen var det samme opplegg som året før.

 

Sensommerfestivalen første helgen i september gikk som vanlig, men med dårlig vær ble det mindre besøk enn tidligere.

 

11. september var Kulturminnedagen med 30 besøkende på Våle prestegård.  På en rusletur til den fredede prestegårdsskogen, orienterte Jon Økter og Kjersti Jacobsen fra kommunen  om lauvtreskogen og gravhaugene i området.. Dette var et fellesopplegg av Ramnes og Våle historielag.

 

På høstmøtet den 12. oktober fortalte Haakon Livland fra Vestfoldmuseene avd. Slottsfjellmuseet om brynestein.

Anne Arveschoug holdt foredrag om "Dronning Blanca av Tunsberg Hus" på førjulsmøtet den 23. november.

Det ble ikke besøk av 4. klasser i Re på prestegården i år, de besøkte isteden Holmestrand aluminiumsmuseum.

Første lørdag i desember var det julemarked, dette var godt besøkt.

Som tidligere år ble Re-minne delt ut før jul.

 

Randi Hustuft Samuelsen

Sekretær.

ÅRSMELDING - VÅLE HISTORIELAG 2010


Årsmelding for Våle Historielag 2010

 

Årsmøte 16. februar 2011


Styret i 2010 har bestått av :
Leder: Marit Sollie
Nestleder: Turid Evensen
Kasserer: Hans Kristian Haug
Sekretær: Randi Hustuft Samuelsen
Styremedlem: Siri Jonstang

Styremedlem: Martin Nåtedal

Leder av museumsstyret: Esther Wold -Hansen
1. varamedlem: Ole Thor Bakke
2. varamedlem: Kari Gutu Holt/
3. varamedlem: Inger Marie Olsen.

 

 

Våle Historielag har i år hatt  8 styremøter. I tillegg til årsmøtet, er det avholdt tre medlemsmøter; våremøte, høstmøte og førjulsmøte  12. juni var det tur til Langøya, den tradisjonelle olsokfeiringen 29. juli med ca. 70 frammøtte og to søndagskafeer, henholdsvis 20. juni og 4. juli.

Aktivitetskalender ble sendt ut til alle medlemmene i mars. Aktivitetene ble kunngjort i Re-Nytt og Tønsbergs Blad.

På årsmøtet 16. februar holdt Tor Bjørvik foredrag med lysbilder: Langs Lågen, fra fjellet til Kongsberg.

Vårmøtet :Roar Skarsholt kåserte om Johan Kasper Wedel Jarlsberg`s rolle i striden om norges uavhengighet.

På høstmøtet 13. oktober var det besøk av DIS Vestfold som snakket om slektsgranskning, og på julemøtet 24. november holdt Hanne S.Ø. Butvillo foredrag om norsk jul i tradisjon og endring.

22. august var det tur til Hvam gård, Nes på Romerike. Denne turen ble arrangert i samarbeid med Ramnes Historielag.

Sensommerfestivalen gikk av stabelen 3. – 5. september og ble meget godt besøkt i et strålende vær.

Julemarkedet 4. desember ble også meget godt besøkt til tross for mange kuldegrader.

Alle 4.klasser i Re var på prestegården i forbindelse

med Den kulturelle skolesekken. De fikk servert risgrøt. Folk fra museet tok seg av undervisningen.

 

Vålefilmen er fortsatt under arbeid og er nå fullfinansiert.

 

Historielagets hjemmeside er oppe og går, selv om det gjenstår en del redigering.

 

Re-minne ble også i år delt ut i samarbeide med Ramnes Historielag.

 

Våle Prestegård er det naturlige stedet for våre aktiviteter. Her foregår styremøter, medlemsmøter og stort sett alle arrangementer. Laget har et eget museumsstyre ledet av Ester Wold-Hansen og et eget husstyre med Synnøve Hegg som leder.

 

Historielaget har ca. 250 medlemmer.

 

Våle 5. januar 2011

 

Ref. Randi H. Samuelsen, referent