VÅLE HISTORIELAGS HISTORIE

HISTORIKK.

(Siden er under arbeid)

Våle historielag ble stiftet på et møte på Sørby i Våle den 23. april 1952 etter forslag fra daværende formann i Våle bondekvinnelag, Olga Frydenberg.

En annen drivkraft bak opprettelsen av et historielag i Våle var sogneprest og konservator Asbjørn Bakken. Han reiste rundt og holdt foredrag og skapte således interesse for lokalhistorie, både i Våle så vel som i fylket ellers.

På møtet den 23.04.52 ble det vedtatt lover (vedtekter) og valgt styre.


Styret fra 1952:

Formann: Jacob Solerød.


Styremedlemmer:                          Varamenn:


Fru Solveig Auensen            1 år     L. Lan -------
Fru Astrid Wold-Hansen       1 år     Fru Lovise Lima
hr. Johannes  Folserås         1 år     Hr. Hans Kåpe
hr. Leif Anfinsen                  2 år     Fru Camilla Søby
hr. Ole Lysaker                     2 år     Hr Herman Åsenden ??
Fru Olga Frydenberg             2 år     Hr Kåre Huseby
   
Revisorer: hr. Lars Søby og Carsten Wold-Hansen

Styret holdt sitt første konstituerende møte hos lærer Solerød på Berg skole den 9. oktober 1952.
Etter stiftelsen fulgte en aktiv periode. Det ble arrangert flere åpne møter med historiske fredrag og allsidig kunstnerisk underholdning.

I 1956 dro man i gang med en storstilt utstilling under mottoet: VÅLE I DAG. Målet var å vise hvor langt bygda var kommet i sin utvikling, hva man maktet å utrette på forskjellige områder når det gjaldt næringslivet og på kulturfronten. Utstillingen varte i 3 dager og historielaget og andre medvirkende foreninger høstet stort bifall fra tallrike begeistrede besøkende.

Etter dette løftet ble det en tid utover mindre virksomhet. I perioden fra april 1957 til november 1969 er det ikke anført noe i lagets protokoll som kan tyde på noen som helst virksomhet.

Men i nov. 1969 ble det arrangert en kulturkveld og det ble tatt initiativ til å revitalisere historielaget. Årsmøte ble hodlt i april 1970 og skolestyrer Jacob Solerød ble igjen valgt til formann. Og snart var arbeidet i laget i gang i god, gammel gjenge med kulturkvelder og turer.

Kulturkvelder og åpne møter og fester har vært vesentlige arrangementsformer i laget drift og laget har gjennom tidene hatt mange jern i ilden. I 1992 satt historielaget i gang en storstilt innsamling og avfotografering av gamle fotos i kommunen. Alle husstander i Våle og Undrumsdal fikk skriftlig anmodning om å finne fram fotografier eldre enn fra 1945 og bringe dem til avfotografering på bestemte steder. Det ble samlet inn mellom 500 og 600 fotografier, mange meget gamle og særlig verdifulle. Bildene er dataregistrert og representerer et verdifullt kildemateriale.

I PRESTEGÅRDENS TEGN.

Perioden  1992 - 2002 har i høy grad stått i prestegårdens tegn. Da det ble kjent at prestegården skulle selges, gikk historielaget inn for at bygningsmassen måtte bli ervervet av kommunen slik at den ærværdige hovedbygningen kunne bli et folkeeie og et sentralt kultursted for kommunens innbyggere. Ved hjelp av Anders Jahres Humanitære Stiftelse, sikret man kjøpet av hovedbygningen m/sidebygning og "Stiftelsen Våle prestegård" ble opprettet som eier.


Formenn/ledere av Våle historielag:

1952 – 1957    Jacob Solerød
1957 – 1957     Kåre Huseby

Fra 1957 til 1970 var det ikke styremøter eller annen virksomhet i Våle historielag. Det ble avholdt  årsmøte 17.04.1970 med sikte på å revitalisere historielaget. Her ble det valgt nytt styre. Formann ble Jacob Solerød.

1970 -              Jacob Solerød


1969 – 1977     Jacob Solerød
1977 - 19??      Erling Gran