Årsregnskap 2012

TA KONTAKT MED ET AV STYREMEDLEMMENE DERSOM DU ØNSKER Å FÅ OVERSENDT REGNSKAPET FOR ET ÅR ( regnskapet for 2013 og 2014 er ikke lagt inn her, men kan sendes hvis det ønskes)


                                     Våle  historielag.


                                   REGNSKAP  2012

 

Tekst

R-2012

budsjett

R-2011

INNTEKTER

 

 

 

Medlemskonting.

25.350,00

30.000

29.250,00

Arrangementer

89.033,60

70.000

56.633,50

Tilskudd, gaver

15.000,00

17.000

17.000,00

Tilsk. Våle filmen

 

 

99.305,14

Renteinntekter

5.758,63

2.900

3.022,96

Møteinntekter

5.207,00

6.000

3.745,00

Div. andre inntekter

1.155,00

5.000

1.672,12

Salg av Våle filmen

13.200,00

20.000

 

Salg av invent., utstyr

 

 

5.000,00

MVA-kompensasjon

9.065,00

5.000

5.346,00

Sum  inntekter

163.769,23

155.900

220.974,72

 

 

 

 

UTGIFTER

 

 

 

Arrangementer

60.878,14

35.000

28.803,90

Utstyr

59.239,00

55.000

65.734,00

Rep., vedl.h. inv./utstyr

 

5.000

 

Utv. vedlikehold

961,00

2.000

 

Annonser

9.465,02

12.000

9.888,78

Porto

620,00

8.500

7.893,50

Telefon

1.664,70.

2.500

1.192,54

Møteutgifter

3.518,52

7.000

8.368,69

Bankgebyr

174,00

150

130,00

Kontorrekv.

318,00

2.000

1.656,60

Div. andre utg.

27.613,00

10.000

15.603,23

Konting. Medl.sk.,foren.

2.930,00

3.000

2.930,00

EDB-utg.

9.275,51

 

1.777,00

Prosjekter, Våle filmen

15.407,25

16.400

120.908,00

Fors.prem., stabbur, inv.

1.536,00

2.900,00

2.704,00

Andre prosjekter

 

15.000,00

 

Sum  utgifter

193.600,14

176.450

267.590,24

Oversk./Undersk.

- 29.830,91

- 20.550

- 46.615,52

 

Budsjett: Satt opp på grunnlag av erfaringstall. Utstyr: Planlagt utskifting Av oppv.mask., ansk. Av glassmonter, kjøp av stormflagg mv. Bud. Satt Opp med et forventet underskudd på kr 20.550.

 

Merknad regnskap:

Ny oppv.mask. innkjøpt, noe dyrere enn bud. Besparelse på porto (dugnads- Kjøring). Internettopplegg ført til utg. som ikke var bud. Leid vaskehjelp til Hovedrengj. (ikke bud). 60 års feiring kostet ca. kr 18.600 (ikke bud). Bespar else andre prosj. (ikke igangsatt). Bord til Eidsfossbanen, kr 12.500 (ikke Bud.)

Konkl.: Enkelte større utg. som ikke var bud., delvis oppveid av besparelse p å andre poster. Tot. Ble det nesten kr 10.000 større undersk. enn bud. Dette s kyldes hovedsakelig kulturaften ifm. 60-års jub. og innkjøp av inventar som i kke var bud.

 

ÅRSREGNSKAP 2011

Årsregnskap  for  Våle historielag 2011.
Godkjent  på  årsmøtet  15.02.2012.

VÅLE  HISTORIELAG.  REGNSKAP 2011.
REGNSKAP  2011. (Med budsjett 2011 og regnskap for 2010)
INNTEKTER
Regnskap Budsjett Regnskap 
Tekst2011 2011 2010 
Medlemskontingent        29 250,00               26 000  27 700,00 
Arrangementer - inntekt        56 633,50               70 000  70 807,80 
Tilskudd, gaver        17 000,00               17 000  35 000,00 
Tilskudd, gaver (Våle filmen)        99 305,14               40 000  102 000,00 
Renteinntekter          3 022,96                    250  349,25 
Møteinntekter          3 745,00                 6 000  9009,00 
Div. andre inntekter           1 672,12                 5 000  11 126,09 
Salg av inventar/utstyr           5 000,00     
MVA-kompensasjon           5 346,00                 2 000    
Sum  inntekter      220 974,72            164 250           255 992,14  
UTGIFTER
Arrangementer        28 803,90  35 000 35 568,60 
Utstyr        65 734,00  35 000 5 719,00 
Rep., vedlikehold av inv./utstyr  5 000 26 541,00 
Utv. Vedlikehold   2 000 1 666,00 
Annonser          9 888,78  10 000 8 068,78 
Porto            7 893,50  6 500 6 714,50 
Telefon          1 192,54  2 500 2 469,79 
Møteutgifter          8 368,69  6 000 5 741,46 
Bankgebyrer              130,00  150 110 
Kontorrekvisita          1 656,60  1 000  
Diverse  andre  utgifter        15 603,23  10 000 18 971,09 
Konting. Medl.skap i foren.          2 930,00  2 500 2 430,00 
Hjemmeside          1 777,00  2 000 3 000,00 
Prosjekter (Våle filmen)      120 908,00  200 000 34 401,60 
Fors.premie, stabbur, inventar          2 704,00     
Sum  utgifter      267 590,24  317 650          151 401,82  
      
Overskudd/(Underskudd)(46 615,52) -153 400 104 590,32 
  
Budsjett   2011 - Kommentarer:
Budsjettet er hovedsakelig satt opp på grunnlag av erfaringstall. Utstyr: Det planlegges 
utskifting av oppvaskmaskin. Annonser, porto, utgifter til arrang. og møteutgifter øker. Utg.
til hjemmeside blir noe rimeligere i 2011 på grunn av skifte av "Web-hotell" (leverandør 
 av maler til sidene). Utgifter til Våle filmen vil påløpe for fullt i 2011. Av tilskudd til filmen, 
gjenstår kun kr 40 000,-  fra Norsk kulturråd. Siden de fleste  inntektene vedr. Våle-filmen 
er kommet inn, fører de store utgiftene til filmen til et større driftsmessig underskudd i 
2011. Underskuddet tas av oppsparte midler, det vil si tidligere tilskudd til Våle-filmen.
(NB! Produksjonen av filmen samt ca. 1000 DVD, er fullfinansiert av lokalt nær.liv pluss
daværende Nord-Jarlsberg museene. Som en følge av dette trenger ikke historielaget
bruke noe av sine midler på filmen. Alt salg av filmen tilkommer historielaget).
(KOMMENTARER TIL REGNSKAPET NEDENFOR/PÅ BAKSIDEN)
Kommentarer til regnskapet 2011:
Underskuddet (kr 46 615,52) skyldes utgifter vedr. Våle filmen. Dette var forventet. Utg. er 
imidlertid betydelig lavere enn tidligere antatt. Dette skyldes lavere kostn. vedr. prod. av filmen, 
fler tilskudd (NOAH) og salg av filmen.  Underskuddet i 2011 er dermed blitt betydelig lavere 
enn budsjettert.
Antall betalende medlemmer i historielaget nærmer seg 300 slik at medl.kontingenten nå utgjør en
inntekt på nesten kr 30 000,00 per år. 
På grunn av været i 2011, har inntektene på noen arrangementer vært noe mindre enn forventet,
men jevnt over har salgsinntekter ved arrangementer vært bra i 2011. Selv om dette også har en 
utgiftsside, blir det heldigvis igjen en pen netto av den innsats "damene" i historielaget gjør.
I 2006 ble vinduene på hovedbygningen reparert (Nye lister rundt, vannbrett mv) og bygningen ble
malt. Historielaget brukte kr 75 000,00 av egne midler til dette. Beløpet ble regnskapsmessig ført
opp som en gjeld til Stiftelsen Våle prestegård (som eier av bygningen), selv om saken aldri
formelt ble behandlet. En slik regnskapsføring ble valgt fordi den har
vært en fordel for stiftelsen ved søk om tilskudd mv. Økonomien, både for historielaget og stiftelsen 
er bedret. Styret for historielaget har derfor vedtatt å "ettergi" dette "lånet". Dette får
imidlertid ingen konsekvenser for historielagets  økonomiske handlefrihet idet en slik sak bare 
påvirker balansen og historielagets beregnede egenkapital (blir bare en slags "papirjustering").
Historielaget har kjøpt ny grasklipper til prestegården (kr 38.000). Den gamle ble solgt, men den 
viste seg å være i så dårlig stand at vi måtte gå tilbake på kjøpet og tilbakebetale salgspengene.
Nytt EDB- og lydanlegg er anskaffet, ca 24.000 (dekket av tilskudd til Våle-filmen).
Den budsjetterte oppvaskmaskinen er ikke anskaffet enda, men den gamle er svært ustadig så
det vil på nytt bli ført opp midler på budsjettet 2012 for utskifting. 
KONKLUSJON:
Historielagets økonomi er nå meget god med en betydelig handlefrihet til å iverksette prosjekter
og evt. bidra til ytterligere forbedringer på prestegården (jfr. bankbeholdninger mv. nedenfor):
Bankbeholdninger:  Driftskonto            62 110,84
Kontingentkonto            10 349,01
Sparekonto          150 577,88
 Bankbeholdning per 31.12.11          223 037,73
I tillegg kommer et kortsiktig lån til Stiftelsen Våle prestegård på kr 125 000,00 som forventes 
innbetalt primo 2012.
Tangen, 08. januar 2012
Hans Kr. Haug (kasserer)
Regnskapet for 2011 ble behandlet på styremøte den 10. januar 2012. Styret fattet følgende
vedtak:
Regnskapet for Våle historielag 2011 vedtas med en utgift på kr 267 590,24, en inntekt
på kr 220 974,72 og et underskudd på kr 46 615,52. Underskuddet dekkes av tidligere tilskudd
til Våle filmen (kontantbeholdningen).
Våle prestegård, 10. januar 2012.
Regnskapet ble revidert av revisor den 01. februar 2012 og ble der godkjent.

Årsregnskap 2010 - vedtatt på årsmøtet 16.02.2011

  


VÅLE  HISTORIELAG   -     REGNSKAP  2010INNTEKTERRegnsk.


Regnsk.Regnsk.
Tekst 2010 Budsjett 2010 20092008
Medlemskontingent
      27 700,00                  26 000  21 500,0028 800,00
Arrangementer
      70 807,80                  70 000  69 478,0094 926,10
Tilskudd, gaver    
      35 000,00                  17 000  23 200,0068 800,00
Renteinntekter
            349,25                       250  291,06911,65
Tilskudd til  VÅLE  FILMEN
    102 000,00                153 000  100 000,00
Møteinntekter

         9 009,00  
 

Andre inntekter        11 126,09                    6 000  5 570,007 394,50
Sum  inntekter     255 992,14                272 250     220 039,06      200 832,25

 


UTGIFTER


 

Tekst 2010   20092008
Utg.til arrangementer
      35 568,60                  33 000  31 409,7680 206,10
Underholdning ved møter 
                    5 000  01 100,00
Utstyr
         5 719,00                    5 000  28 159,009 195,00
Rep., vedlikehold av utstyr
      26 541,00                       500  01 620,00
Vedl.hold av hovedbygning 
                    2 000  035 838,00
Utv. Vedlikehold 
         1 666,00                    2 000  1 930,001 666,00
Annonser
         8 068,78                  10 000  9 181,178 085,94
Porto  
         6 714,50                    4 000             170,00 6 526,50
Telefon
         2 469,79                    2 500  2 402,471 390,03
Møteutgifter
         5 741,46                    2 500  2 542,912 357,46
Bankgebyrer
            110,00                       150             116,00             181,00
Kontorrekvisita
                    1 000  447,001 582,00
Diverse  andre  utgifter
      18 971,09                  10 000  9 282,9811 471,00
Utgifter  til  VÅLE  FILMEN
      34 401,60                235 000   
Medl.skap i foreninger
         2 430,00                    1 400  1 330,001 030,00
Etablering av hjemmeside
         3 000,00                    3 000  

Sum  utgifter 151 401,82               317 050  86 971,29162 249,03


  
  
  OVER-/UNDERSK.104 590,32               (44 800) 133 067,7738 583,22


Kasse/bankbeholdning (saldo per 31.12.2010 - inkl. renter)


  31.12.2010   31.12.200931.12.2008
Kasse/vekslep.
0

              87,00 349,50
Driftskonto           2545 07 50029
54 275,96

 98 059,60112 528,62
Kontingentkonto   2545 20 27081
54 542,81

 21 781,5144 202,90
Sparekonto          2557 40 11011
17 734,48

 17 629,4817 506,05
Konto til "Fanny rom" 5083 05 95527
0,00

 2 314,092 309,34


    126 553,25    139 871,68176 896,41


                          Tangen, 19. januar 2011                                                     KOMMENTARER    BAKSIDEN.Hans Kr. Haug


Gunnar Christensen

(Kasserer)(Revisor)
Noen kommentarer til regnskapet

VÅLE  HISTORIELAG.

NOEN  KOMMENTARER  TIL  REGNSKAPET  2010.

Diftsmessig resultat for 2010 ble et overskudd på kr 104 590,32 mot et budsjettert underskudd på kr 44 800,-. Hovedårsaken til dette er forsinkelse vedr. Våle-filmen.

Nesten alle inntekter vedr. Våle-filmen er kommet inn (det gjenstår kun

kr 40 000,- fra Norsk kulturråd). Når det da blir forsinkelse i produksjonen – og dermed få utgifter, blir driftsresultatet for 2010 svært positivt. Utgiftene vil i stedet påløpe i 2011 og med få inntekter dette året, vil driftsresultatet i 2011 bli negativt (se budsjettet).

Inntekter .

Inntekter vedr. arrangementer er som budsjettert. Når det gjelder tilskudd, har historielaget fått en gave fra Jorunn Gjersøe på kr 10 000,- i forb. med hennes 60-års dag. I tillegg har laget fått en minnegave fra Erling Søbys båre på

 kr 8 000,-. Disse gaver kommer i tillegg til kommunens ”faste” bidrag på

kr 17 000,- til driften. Møteinntekter var det ikke budsjettert med (her vil det bli ført inntekter og utgifter framover). Av andre inntekter kan nevnes: MVA-kompensasjon, kr 2 086,-, og refusjon for en feilaktig ført strømregning på kr 8 079,09.

Utgifter .

Vedl.hold utstyr : Rep. Av ovner, kr 3 600,-, Rep. Av en stol, kr 3 050,- ,stoff til sofa, kr 6 480,- og rep. av sofa, kr 13 370,-.

Div. andre utgifter : Her kan nevnes:  Utlegg til hovedrengjøring, kr 5 310,-, Nytt lerret, kr 1.620,-, Feilaktig ført strømregn., kr 8 079,09 (se inntekter),

20 stk. nye plaststoler, kr 1 019,-.

Kasserer.