Regnskap 2011

971320486.    STIFTELSEN VÅLE PRESTEGÅRD.    REGNSKAP  2011
BUDSJETT  2011.  
  REGNSKAP   BUDSJETT     REGNSKAP
Inntekter:       2010   2011     2011
Leieinntekter    Prestegården                         37 250,00   35 000                 43 400,00
Overf. Fra arr.gruppa vedr. "festival"                      30 000,00   25 000     20 000,00
Overf. Fra Gla`gjengen vedr. festival                         3  985,00   4 000                   2 465,00
Inntekt, 10% salg, festival,                        8395,00   7 000                   3 797,00
Inntekt. arr.komiteen, julemark. 10     6 000                   7 658,00
Tilskudd fra Riksantikvaren                     884 302,64   500 000               878 880,00
H-lag jul/festival,forsikringer                       6 747,00
Renteinntekter                             538,45   500                     552,72
Merverdiavgiftskompensasjon   104 642,00   60 000               105 155,00
Div. inntekter   2 758,00   0                   3 137,60
Sum  inntekter          1 071 871,09             637 500,00       1 071 792,32
       
Driftsutgifter:        
Avskrivninger                         4527,00                                  1 350     1 350,00
Vedlikehold  av  fredede bygninger                      878 690,00   500 000               790 313,95
Vedlikehold av utearealer                         1599,00   3 000                   9 230,50
Vedl.hold av uthus                                      -     25 000                 84 804,00
Vedl.hold av garasje                         5820,00   2 000    
Brannvarslingsanlegg                       33640,00   0    
Strømutgifter,  hovedbygning                       48660,42   35 000                 31 699,01
Strømutgifter,  uthus                         4398,82   4 000                   6 738,32
Telefon                                      -     500                   1 162,11
Vedlikehold av utstyr                         2315,00   2 000                   1 584,00
Bank  gebyrer                               78,00   100                     136,00
Kommunale  gebyrer                         4329,00   5 000                   4 730,00
Revisjon                       16526,00   8 000                 15 219,00
Forsikring  Våningshus                         8273,00   9 000                   8 296,00
Forsikring  Låve                       12727,00   14 000                 13 044,00
Forsikring  av  innbo                          1245,00                     1 440,00
Forsikring av stabbur                         1234,00   1 300                   1 264,00
Snørydding                       10062,50   10 000                   8 750,00
Div. driftsutg. (se: Ford.div.dr.utg.)                       17397,00   10 000                 13 490,00
Sum  driftsutgifter          1 051 521,74             630 250,00           993 250,89
       
Driftsresultat             20 349,35                  7 250,00             78 541,43
Bemerkninger:
Budsjettet for 2011 ble satt opp i tilnærmet balanse, men i budsjettbemerkningene fremgår at spesielt
inntektene i 2011 var svært usikre. Disse ble derfor budsjettert noe forsiktig. Samtidig ble det ikke satt
i gang arbeider i låven (budsjettert med kr 25.000,-).
Regnskapet viser et overskudd på kr 78.541,43, til tross for  underskudd i forbindelse med 
det avholdte vinduskurset. Resultatet er svært mye bedre enn budsjettert/forventet.
Hovedårsaken til det store overskuddet er følgende: Betydelig større mva-refusjon enn forutsatt og
ekstra tilskudd til vinduskurset fra VFK ca kr 63 000,-  Det er også bokført et tilskudd fra Stift. UNI på 
kr 100.000,- for dekn. Av utgifter ifm. Omlegging av det el. anlegget på låven. I tillegg viser leieinntektene  
en gledelig økning. Inntekter ifm. Festival og julemarked, beløper seg til nesten 38.000 kroner.
Utgiftene er "stort sett" som budsjettert, bortsett fra revisjonsutgiter som er blitt større som følge av mer
behov for revisjonshjelp ifm. Mva-kompensasjonen og utg. ifm. El.anlegget på låven. Her er for øvrig ikke alle
utgifter påløpt enda.
Våle prestegård, 25. januar 2012
Hans Kr. Haug
(Kass.)