ÅRSMØTET 2012

 

 

GODT BESØKT ÅRSMØTE I VÅLE HISTORIELAG.

 

Marit Sollie takket av som leder etter 7 år i ledervervet. Ny leder i laget ble Knut H. Evensen.

 

Våle historielag avholdt årsmøte på Våle prestegård onsdag 15. februar. 34 av lagets medlemmer møtte fram.

 

FOTOGRAFIETS HISTORIE.

 

Direktør Ingrid Nilsson fra Preus museum holdt innledningsvis et interessant foredrag om ”Fotografiets historie – en kortversjon”. Hun maktet i løpet av en kort halvtime å gi et lite innblikk i en historie som er gått fra å være noe for de få, til å bli allemannseie. Spesielt var hun opptatt av at ikke fotografier bare ble liggende på ”harddisken” på PCèn, etter hvert som de digitale bildene blir lastet inn der. Ta sikkerhetskopier og kjør også bilder ut på billedskrivere mv., var hennes klare råd.

 

Etter 7 år som leder av styret, ønsket Marit Sollie avløsning. Som ny leder ble valgt Knut H. Evensen. Han mente selv han var ”ny” i gamet, men lovte å gjøre så godt han kunne for laget selv om han mente det ville bli vanskelig å fylle skoene til Marit.

 

Også Ellen Gjerpe Hansen takket av som leder av styret for ”Stiftelen Våle prestegård”. Også hun har sittet 7 år som leder. Stiftelsen er eier av prestegården, men styret for stiftelsen velges av årsmøtet til Våle historielag. Nytt medlem i stiftelsens styre ble Karin Backe Hallerud.

 

Begge ”7-års damene” fikk overrakt blomster og ble behørig takket for sin innsats. Også øvrige styremedlemmer som gikk ut av styret ble overrakt blomster.

 

For øvrig ble følgende valgt inn i styret for Våle historielag:

Randi Samuelsen, sekretær

Hans Kr. Haug, kasserer

Styremedlemmer: Siri Jonstang, Harald Gjersøe (ny) og Karl Anders Bråten (ny).

 

Etter bevertning, utlodning og en god prat rundt bordene, kunne leder avslutte et vellykket årsmøte og ønske alle vel hjem.

 

Referat fra årsmøtet 2012

 

 

 

Våle Historielags årsmøte 15.02.2012.

 

Referat:

 

Leder kunne ønske 34 medlemmer velkommen til årsmøtet.

Møtet åpnet med at medlemmene sang ”Jeg snører min sekk”.

Før selve årsmøtet holdt direktør Ingrid Nilsson, Preus museum, et interessant foredrag om ”Fotohistorien – i kortform”.  Leder overrakte velfortjente blomster til foredragsholderen etter foredraget.

 

Etter kaffepausen ble årsmøtet satt kl 19.25.

 

Innkallingen til årsmøtet ble denne gang gjort uten utsending til medlemmene, kun ved annonse i Tønsbergs Blad. Dette ble gjort for å spare dyre portoutgifter.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

 

Valg av møteleder:     Leder ble valgt.

Valg av referent:        Hans Kr. Haug

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Sølve Søyland og Synøve Hegg.

 

Årsmøtesaker:

 

Årsmelding:

Årsmelding for Våle Historielag ble lest av Siri Jonstang og ble godkjent av årsmøtet.

Årsmelding for Stiftelsen Våle Prestegård ble lest av Hans Kristian Haug. Denne ble også godkjent. Begge årsmeldingene er vedlagt protollen.

 

Regnskap for Våle historielag og Stiftelsen Våle prestegård :

Revidert regnskap m/kommentarer for Våle historielag ble delt ut. Kasserer redegjorde. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet og er vedlagt protokollen.

 

Kasserer redegjorde kort for Stiftelsens regnskap. Regnskapet er ikke ferdig behandlet og skal behandles i styret, oversendes revisor og godkjennes av regnskapsregisteret i Brønnøysund. Kasserers redegjørelse ble tatt til orientering.

 

Budsjett for Våle historielag:

Kasserer la fram budsjett for historielaget. Dette ble tatt til orientering.

 

Medlemskontingent:

Ingen forslag om endringer. Kontingenten blir kr 100,- per medlem for 2012 og 2013.

 

Innkomne saker .

Da det var kommet forslag fra valgkomiteen om endringer i vedtektene som berørte funksjonstid mv. av medlemmene i styrer og råd, ble forslaget til vedtektsendringer behandlet først.

 

De fremlagte forslag til endringer var godkjent av styret og ble vedtatt på årsmøtet. Styresak om vedtekstendringene vedlegges protokollen.

 

Leder informerte kort om utgivelsen av Norske gårdsbruk. Det skal utgis 12 bind i Vestfold. Tidligere Våle kommune er en av de første kommuner der det vil foreligge utgivelse, trolig i løpet av 2012.

 

Valg:

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Karl Anders Bråten. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og valget ble greit avviklet. Valget ble identisk med valgkomiteens forslag og i henhold til de nye vedtatte vedtekter. Dette  innebærer bl.a. at Knut H. Evensen ble valgt til ny leder av styret for historielaget og Karin Backe Hallerud som nytt medlem av styret for Stiftelsen Våle prestegård.  Valgkomiteens forslag med justeringer i henhold til de nye vedtekter, vedlegges protokollen.

 

TAKK  OG  BLOMSTER:

 

Leder takket valgkomiteen for vel utført jobb og ønsket den nye leder og nyvalgte medlemmer velkommen. Hun overrakte blomster til Johanes Ugulen og Ole Thor Bakke som går ut av styret for historielaget henholdsvis som medlem og 1. varamann. Ugulen fortsetter dog i valgkomiteen. Deretter fikk Ellen Gjerpe Hansen blomster og takketale for sin innsats og vel utført jobb som leder av styret for stiftelsen gjennom 7 år.

Parkområdene rundt prestegården blir passet og slått av pensjonistene Ragnvald og Tornås. Begge ble takket og fikk velfortjente blomster for innsatsen.

 

Den nye leder, Knut H. Evensen, takket for tilliten og presenterte kort seg selv. Deretter holdt kassereren en varm takketale og overrakte blomster til avtroppende leder for historielaget, Marit Sollie. Han trakk også fram den innsatsen avtroppende leder for stiftelsen hadde bidratt med for prestegården fra 2005 til 2012.

 

Etter loddtrekning takket møteleder alle for frammøte.

Møtet ble avsluttet ca. kl. 21.15.

 

 

Våle  prestegård, 15. februar 2012

Hans Kr Haug

Referent

 

 

 

Sølve Søyland                                                                                Synøve Hegg

 

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011

Torunn Bjørge Solberg holder foredrag om mat- og drikketradisjoner før selve årsmøtet.

Våle Historielags årsmøte 16.02.2011.

  Referat:

  I lederens fravær, kunne nestleder Turid Evensen ønske 25 medlemmer velkommen.

Før selve årsmøtet holdt Torunn Bjørge Solberg et inspirerende foredrag om mat – og drikketradisjoner. Flere nikket gjenkjennende til eldre måltider med forskjellige grøt-retter m.v. Foredragsholderen serverte også en meget velsmakende hjemmelaget ”toddy” (alkoholfri) til alle og jammen var det noen av damene som kunne fortelle hvilke 5 kryddersorter toddyen inneholdt.

  Nestleder overrakte velfortjente blomster til Torunn etter foredraget.

  Etter kaffepausen ble årsmøtet satt kl 19.30.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder:     Turid Evensen.

Valg av referent:        Hans Kr. Haug

Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen: Solveig Christensen og Ragnar Backe.

 Årsmøtesaker:

  Årsmelding:

Årsmelding for Våle Historielag ble lest av Siri Jonstang og ble godkjent av årsmøtet.

Årsmelding for Stiftelsen Våle Prestegård ble lest av Hans Kristian Haug. Denne ble også godkjent av årsmøtet. Begge årsmeldingene er vedlagt protollen.

Det ble ytret ønske om å få en orientering om innholdet i sensommerfestivalen. Årsmøtet vedtok at den orienteringen som blir utarbeidet av arrangementskomiteen også skal vedlegges protokollen.

 Regnskap for Våle historielag og Stiftelsen Våle årestegård:

Revidert regnskap m/kommentarer for Våle historielag ble delt ut. Kasserer redegjorde. Regnskapet ble godkjent av årsmøtet og er vedlagt protokollen.

Det ble stilt spørsmål om renteinntektene av bankinnskuddene. Det er andre banker som gir bedre rente. Årsmøtet vedtok at en evt. flytting av bankbeholdninger skal vurderes av styret.

  Kasserer redegjorde kort for Stiftelsens regnskap. Regnskapet er ikke ferdig behandlet og ble ikke delt ut. Regnskapet skal behandles i styret, oversendes statsautorisert revisor og godkjennes av regnskapsregisteret i Brønnøysund. Kasserers redegjørelse ble tatt til orientering av årsmøte.

 Budsjett for Våle historielag:

Kasserer la fram budsjett for historielaget. Dette ble tatt til orientering.

 Medlemskontingent:

Ingen forslag om endringer. Kontingenten blir kr 100,- per medlem for 2011.

 Valg:

Valget ble ledet av valgkomiteens leder Eva Anfinnsen. Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og valget ble greit avviklet. Valget ble identisk med valgkomiteens forslag og Marit Sollie fortsetter etter dette som leder av historielaget. Valgkomiteens forslag vedlegges protokollen.

Nestleder takket valgkomiteen for vel utført jobb og overrakte deretter blomster til Ester Wold-Hansen og Aud Kaldager som nå går ut av henholdsvis Museumsstyret og Husstyret. Begge ble takket for sin innsats og nestleder håpet at begge fortsatt ville være å se på tilstelninger mv. på prestegården.

 Vedtektsendring:

Det var lagt fram forslag til en endring i vedtektenes § 7. Forslaget var sendt ut i forbindelse med innkallingen til årsmøtet og ble også delt ut på årsmøtet. Forslaget ble vedtatt med akklamasjon. Framlegget til vedtektsendring vedlegges protokollen.

 Innkomne saker:

Det var innkommet et skriv fra Svein Ånestad. Skrivet ble delt ut på årsmøtet. Skrivet omhandlet hovedsakelig 3 forhold:

  • Feil i beskrivelse av Våle prestegård (rapport fra ark. Fredriksen i.f.m. oversikt over behov for reparasjoner m.v. ved Våle prestegård)
  • Behandling av saker på medlemsmøter (ønske om mer meningsutveksling på møter)
  • Diverse arbeider i låven.

 Styret hadde laget et skriftlig svar på skrivet som ble overlevert Svein Ånestad og lest opp på årsmøtet. Styrets svar ble tatt til orientering på årsmøtet. Skrivet fra Ånestad og styrets svar vedlegges protokollen.

 Etter loddtrekning takket møteleder alle for frammøte.

 Hans Kr Haug

Referent

Solveig Christensen                                                                  Ragnar Backe

        (sign.)                                                                                       (sign.)

REFERAT FRA ÅRSMØTET 2010.

Referat  fra  årsmøte  i  Våle  historielag, 17.  februar  2010.

 

Til årsmøtet hadde vi fått besøk av Tor Bjørvik fra Hedrum. Han fortalte i ord og bilder fra boka si, ”Langs Lågen – fra Dagalifjellet til Hvittingfoss”. Et svært interessant foredrag fra Vestfolds oppland.

 

Kaffepause med loddsalg før årsmøtet ble satt kl. 19.30.

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder: Marit Sollie ble valgt.

Valg av protokollfører: Ragnhild J. Nøkland ble valgt.

Valg av underskrivere: Borghild Søyland og Erling Lima ble valgt.

 

Årsmelding og regnskap

 

Årsmelding fra historielaget ble lest av sekretær Ragnhild Nøkland og godkjent av årsmøtet. Årsmelding fra Stiftelsen Våle prestegård ble lest av kasserer Hans Kr. Haug og godkjent av årsmøtet. Det ble ytret ønske om en redegjørelse over hva som er utført av arbeid på prestegården i 2009. Hans Kr Haug vil lage en kort beskrivelse og denne vil legges ved årsmeldingen. Begge er vedlagt protokollen.

 

Regnskapene ble lest opp og redegjort for av kasserer Hans Kr Haug. Regnskapet for Våle historielag ble godkjent av årsmøtet og regnskapet for stiftelsen skal godkjennes i Brønnøysundregisteret. Regnskapene er vedlagt protokollen.

 

Begge budsjetter ble lagt frem på årsmøtet og godkjent.

 

Valg:

 

Valget ble ledet av valgkomiteens leder; Ragnar Heierstad. Valget ble identisk med valgkomiteens forslag. Valgkomiteens forslag er vedlagt protokollen. Valget ble raskt og greit avviklet.

 

Medlemskontingenten på kr 100,- består.

 

To skriftlige spørsmål er innkommet fra tidl. leder av historielaget, Svein Ånestad. Leder Marit Sollie har besvart spørsmålene skriftlig. Svarbrevet er oversendt og også vedlagt protokollen. Spørsmålsstiller Svein Ånestad var fornøyd.

 

Marit Sollie takket for tilliten, men hun påpekte at det var ingen ønsket situasjon for henne at det ikke var mulig å finne en arvtaker. Hun håper sterkt at man vil finne en ny leder fram til neste årsmøte. Hun takket og overrakte blomster til Robert Solberg og Ragnhild Nøkland som gikk ut av styret. Hun ønsket også Turid Evensen og Martin Nåtedal velkommen som nye styremedlemmer.

 

Ragnhild Johanne Nøkland

(referent)

 

Borghild Søyland                                                               Erling Lima

         (sign)                                                                               (Sign.)

Årsmøte 2009

Våle historielag

 

Referat fra årsmøte i Våle historielag 11022009

 

 

Til årsmøte hadde vi fått besøk av Stig Tore Lunde som fortalte fra Syd Georgia og hvalfangertida. Et interssant foredrag om en epoke som var svært betydningsfull for Vestfold.

Kaffepause m/loddsalg

 

Årsmøte settes kl 19.30

 

Ingen bemerkninger til innkallingen

 

Valg av møteleder: Marit Sollie

 

Valg av to til å underskrive protokollen: Ingegjerd Backe og Ester Wold-Hansen

 

Årsmelding:

Årsmelding lest av sekretæren. Godkjent av årsmøtet.

Årsmelding for Stiftelsen Våle Prestegård lest av kassereren. Godkjent av årsmøtet.

Årsmeldingene er vedlagt protokollen.

 

Regnskap:

Kasserer redegjorde for historielagets regnskap.Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

Kasserer redegjorde for Stiftelsens regnskap. Regnskapet skal godkjennes i Brønnøysundregisteret.

Regnskapene er vedlagt protokollen.

 

Budsjett:

Det ble ikke lagt fram budsjett på årsmøtet.

 

Valg:

Valget ble ledet av valgkomiteens leder, Hans Borge. Valget ble identisk med valgkomiteens forslag. Valgkomiteens forslag er vedlagt protokollen.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og valget ble greitt avviklet.

 

Innkomne forslag:

Årsmøte behandlet Svein Ånstads bemerkninger. Punkt en og to vil bli oversendt Vestfold Fylke slik at feil kan rettes opp. Punkt 3, 4, 5 tatt til orientering. Punkt 6 – her avventer vi skjøtselsplan. Punkt 7 – ligger hos Fylket. Regner med at det blir tatt opp til våren.

Brevet ligger vedlagt protokollen.

 

Marit takket for tilliten. Hun takket og overrakte blomster til Aud Kaldager og Inger Hotvedt Rustan som gikk ut av styret. Hun ønsket også Siri Jonstang og Randi Samuelsen velkommen som nye styremedlemmer.

 

Sekr.