Årsmelding 2011

Stiftelsen  Våle  prestegård ( Org. Nr. 971320486)

 

Årsmelding    2011

 

Stiftelsen Våle prestegård er opprettet for å ta vare på den gamle prestegården og for å fremme historie og kulturaktiviteter der.  Stiftelsen er eier av prestegården.  Stiftelsen har ingen ansatte.

 

Styrets  sammensetning i 2011:

 

Leder:       Ellen Gjerpe Hansen

Nestleder: Marit Sollie

Kasserer:         Hans Kristian Haug

Styremedlem:  Ragnar Backe

Vararepr.: Hans Erik Gjersøe og Tove Henriksen.

 

Styremedlem:  Perry Ottesen

Styremedlem:  Wenche Weum Bue (Re komm. fram til nov. 2011).

Ny repr. fra Re kommune fra nov. 2011:

Pål Arild Simonsen.

 

 

Stig-Tore Lunde (Vestfoldmuseene), deltar på møtene og fører protokollen.

 

I stiftelsens arbeid råder det full likestilling mellom kvinner og menn og stiftelsen har som mål at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn.  Stiftelsens drift av prestegården medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

 

Økonomi

 

I samsvar med regnskapsloven er forutsetningen om fortsatt drift av stiftelsen lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Driftsregnskapet for 2011 viser et overskudd på kr 78.541,43. Hovedårsaken til dette resultatet er større inntekter enn forventet samtidig som utgiftssiden er styrt stramt gjennom hele året. De største inntektene er MVA-refusjon av driftsutgifter på kr 105.155,-. Refusjonen utgjorde ca 51 % av den faktiske merverdiavgift for 2010. Denne inntekt er et resultat av driftsutgiftene, slik at i år med forholdsvis små driftsutgifter, vil refusjonen bli tilsvarende mindre. Videre er det bokført et tilskudd på kr 100.000,- fra Stiftelsen UNI til forbedring av EL.anlegget i driftsbygningen og et ekstra tilskudd fra Vestfold fylkeskommune på kr 40.000,- til vinduskurset. Riksantikvaren har også bidratt med ytterligere midler (ca kr 23.500) til vinduskurset. Leieinntektene i 2011 utgjorde kr 43.400,-, som er over 8.000 kroner mer enn budsjettert. Tilskudd fra arrangementskomiteen, Gla`gjengen, historielaget og utstillere, utgjorde nesten  kr 39.000 i 2011.

 

Stiftelsen har i 2011 mottatt ca. 788 300 kroner fra Riksantikvaren til de pågående utbedringsarbeider i sidebygningen. En egen arrangementskomite arrangerer flere tilstelninger i året og overskuddet ved disse tilfaller stiftelsen. Våle Historielag, som også er en betydelig bidragsyter til driften av prestegården, har i styremøte den 20.09.2011, vedtatt å ettergi et tidligere lån til stiftelsen på kr 75.000.  Lånet skriver seg fra 2005 da det ble foretatt reparasjoner og ny utvendig belisting av vinduene på hovedbygningen samtidig som hoved- og sidebygningene ble malt. Det vises for øvrig til regnskapet med noter.

 

Aktivitetsbeskrivelse

 

Stiftelsens styre har hatt 8 møter. Hovedprioriteringen for styrets arbeid har også i 2011  vært utbedringsarbeidene i sidebygningen.  Arbeidene startet høsten 2007 og har vist seg å være svært nødvendige og omfattende. Arbeidene med de konstruktive delene er nå kommet så langt at arbeidet med å innrede og tilbakeføre deler av interiørene i den nordvestre delen av sidebygningen kan starte. I denne forbindelse planlegges et kurs i ”rapping” ved prestegården. I brev fra Vestfold fylkeskommune i oktober 2011 fremgår bl.a.: Det å arrangere et kurs for interesserte håndverkere i denne viktige historiske byggeteknikken, samtidig som man får tilbakeført interiørene i den fredede bygningen, ansees av Vestfold fylkeskommune som en god og viktig ting.

 

Styret har søkt Norsk kulturminnefond om støtte til prosjektet. I tillegg forventes støtte fra Vestfold fylkeskommune. Forutsatt at kurset blir fullfinansiert vil arbeidene kunne starte sent på våren i 2012. Øvrige arbeider på sidebygningen vil også pågå mesteparten av 2012 og vil starte opp igjen når stiftelsen får svar på ny søknad om midler for 2012.

 

Ved årsskiftet 2011/2012 er det brukt litt over 3,7 millioner kroner til nevnte arbeider. Samtlige utgifter er refundert av Riksantikvaren. Både Riksantikvaren og styret for stiftelsen er svært godt fornøyd med arbeidet som er utført.

Etter en lengre planleggingsperiode ble det avholdt et kurs i restaurering av gamle vinduer ved prestegården 24 - 28 februar 2011. Kurset var for  håndverkere og ble ledet av representanter fra Riksantikvaren. Det ble tatt ut 10 store vinduer fra hovedbygningen som ble totalrestaurert av 8 snekkere. Som følge av mer teoriundervisning enn antatt, ble ikke alle vinduene restaurert på selve kurset. Stiftelsen måtte derfor leie inn snekkerhjelp til det resterende og budsjettet til kurset ble derfor overskredet med ca kr 92.000,-. Utgiftene totalt beløp seg til ca kr 185.000. Norsk kulturminnefond har bevilget kr 62.500,-Vestfold fylkeskommune, kr 70.000,- og Riksantikv. ca kr 23.500.-.Totalt utgjør tilskuddene til kurset ca. kr 156.000,-. Resterende utgifter på nesten kr 29.000,- vil bli dekket av riksantikvaren i 2012.

 

Dørene til prost- og bisperommet i Almuestua, er restaurert i løpet av 2011. Dørene er også påført tidsriktige låser og beslag. Riksantikvaren bevilget kr 36.000 til arbeidene. Ny lås og klinke til utgangsdøra er også innkjøpt for denne bevilgning. Arbeidene planlegges fullført i 2012. Stiftelsen planlegger  restaurering av flere dørvridere og beslag på dører rundt om i prestegården. Planleggingen foregår i nært samarbeid med Riksantikvaren.

 

Det elektriske opplegget på låven er utbedret i 2011. Arbeidene er utført av Alt-installasjon. Som nevnt har Stiftelsen UNI vedtatt et tilskudd til arbeidene på kr 100.000,-. De utvendige arbeider (med legging av jordkabel mv.) er ikke ferdige. Her venter vi på en avklaring fra Skagerak Energi. Avhengig av løsning vil stiftelsens bidrag til arbeidene trolig ligge på mellom 10 og 15.000 kroner.

 

Rundt Våle prestegård er det flere gravhauger, gammel park og hage. I nærheten er det også et fredet område med bøkeskog (”prestegårdsskogen”). Stiftelsen ser det verdifullt å ta vare på disse verdier og vil samarbeide med Våle historielag om å oppgradere kulturstien som går gjennom området. Både fylkesmannen, Vestfold fylkeskommune og Re kommune vil bli engasjert i dette. Tilgangen til stabburet (som er fredet, men som ligger i et beiteområde) ble bedret i 2011 ved legging av duk og grus over beiteområdet fram til stabburet. Etter fjerning av den provisoriske ”lafteboden” ble  også den bevokste kanten mot eplehagen ”frisert” i 2011 ved fjerning av busker og trær.

 

Også i 2011 har det vært sauer på den søndre del av prestegårdsområdet. Sauene sørger for skjøtsel av området og stiftelsen/historielaget slipper bl.a. klipping av gras og annet vedlikehold.

 

For øvrig har det i løpet av året  blitt utført en del arbeider på dugnad av historielagets medlemmer og andre samarbeidspartnere. Sensommerfestivalen ble arrangert som vanlig. Dette arrangementet går over 2 dager og involverer en rekke samarbeidspartnere. Arrangementet er den viktigste tilstelningen for å profilere prestegården med bruk av gammelt utstyr, underholdning mv. Besøket i 2011 ble ikke det beste som følge av mye regn de to dagene.

 

Stiftelsens avtale med Øivind Skjeggerød  om leie av ”møkkakjelleren” for å stille ut en samling av gamle  motorer og teknisk utstyr fra blant annet landbruket, er videreført i 2011. I kjelleren er det også etablert en gammel smie. Stiftelsen har også en avtale med ”Gla`gjengen” om disponering av ”stallen” i låven og avtale med ”Linjentene i Våle” om bruk av fjøset.

 

Styrets konklusjon

 

Styret mener at ovennevnte årsberetning og regnskap gir en rettvisende oversikt over stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

 

På grunnlag av informasjonen gitt her i årsmelding, positive vedtak fra Riksantikvaren om full økonomisk dekning av de store utbedringsarbeidene samt fortsatt støtte fra Våle historielag og andre samarbeidspartnere, mener styret at det er grunnlag for fortsatt drift av stiftelsen.

 

                                              Våle  prestegård, 24. januar 2012.

                                                                   For styret:

                                                             Ellen Gjerpe Hansen

                                                                    (leder)