Vedtekter

Vedtatt på årsmøte i Våle historielag  15.02.2012, med endring i § 7 på ekstraordinært årsmøte 21.11.2012. Ny § 11 vedtatt på årsmøtet 12.02.2014.

 

§  1

Våle historielag vil vekke og styrke den historiske og kulturhistoriske sans i bygda og ta vare på den kulturarv som tidligere slekter har etterlatt seg. Laget vil verne om de historiske minnesmerker, så disse ikke blir ødelagt eller forfaller. Dette gjelder særlig bygninger som representerer god gammel byggeskikk, gamle bruksgjenstander, gammelt kirkeinventar og fornminner av enhver art. Historielaget, sammen med Stiftelsen Våle prestegård, står for drift og vedlikehold av Våle prestegård.

 

 

§  2

Årsmøte skal holdes hvert år innen 15. april. Det kunngjøres med minst 3 ukers varsel. I det ordinære årsmøte behandles:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Årsmelding og regnskap.
 4. Medlemskontingent.
 5. Valg av leder.
 6. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer.
 7. Valg av museumsstyre med varamedlemmer.
 8. Valg av husstyre.
 9. Valg av medlemmer til styret i Stiftelsen Våle prestegård med varamedlemmer.
 10. Valg av revisorer.
 11. Valg av valgkomite med leder.
 12. Andre saker som er med i innkallingen.

 

Forslag som medlemmer vil ha behandlet på årsmøtet, må være innkommet styret senest 8 dager før årsmøtet. Når minst 15 medlemmer krever det, skal leder innkalle til ekstraordinært årsmøte.

 

§  3

Lagets styre består av leder som velges av årsmøtet for 1 år og 6 styremedlemmer. Av disse velges 5 av årsmøtet for 2 år. Hvert år er 2 eller 3 på valg. Det sjette styremedlemmet er leder i museumsstyret. Det velges også 3 varamedlemmer for 2 år i nummerorden. Hvert år er 1 eller 2 på valg. Styret velger selv nestleder, kasserer, sekretær og nødvendige utvalg.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede.

Årsmøtet velger 2 revisorer med funksjonstid 2 år for å revidere historielagets regnskap.

Det føres møtebok for styrets møter.

 

§  4

Museumsstyret består av 5 medlemmer som velges av årsmøtet for 2 år. Hvert år er 2 eller 3 på valg. Det velges også 3 varamedlemmer for 2 år i nummerorden. Hvert år er 1 eller 2 på valg. Styret velger selv leder og nestleder.

 

 

§  5

Husstyret består av 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges av årsmøtet. Medlemmer og varamedlem velges for 2 år av gangen.

 

 

§  6

Arrangementskomiteen for Våle prestegård består av representanter for forskjellige lag og foreninger i kommunen. Styret i Våle historielag utnevner 2 representanter for 2 år av gangen, samt et varamedlem for 2 år.

 

 

§  7

I henhold til vedtektenes § 2 for Stiftelsen Våle prestegård, oppnevner Våle historielag følgende medlemmer til stiftelsens styre:  5 medlemmer velges for 2 år av gangen, hvorav historielagets leder er ett av medlemmene. I tillegg velges 2 varamedlemmer for 2 år i nummerorden.

 

 

 

§  8

Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av årsmøtet for 3 år. Ett av medlemmene er på valg hvert år. Komiteen legger fram sine forslag til valg på årsmøtet. Valg av lagets leder og styremedlemmer skal skje skriftlig.

 

 

§  9

Historielaget har inntekter av eget salg og provisjon av inntektsbringende arrangement på prestegården etter avtale med Stiftelsen Våle prestegård og arrangementsgruppa.

Inntekter for utleie tilfaller stiftelsen.

 

 

§ 10

Framlegg til endring av vedtektene må kunngjøres senest på innkallingen til årsmøtet. Når minst 15 medlemmer er til stede, kan det fattes lovlig vedtak om vedtektsendring. Til dette kreves 2/3 flertall.

 

 

§ 11

Leder og kasserer tildeles prokura. Prokura er en fullmakt til å opptre på vegne av Våle historielag i alt som angår driften av historielaget, med unntak av overdragelse eller pantsettelse av blant annet historielagets eiendeler, samlinger eller fast eiendom. Prokura forventes benyttet kun i mindre og spesielle tilfeller, der det ikke trengs vedtak i styret. Det skal praktiseres en beløpsgrense som fastsettes av det til enhver tid sittende styre.

 

§ 12

Dersom tilslutningen til historielaget blir så liten at det ikke makter å fylle sine oppgaver på forsvarlig måte, har Nord-Jarlsbergmuseene rett til å gripe inn. Nord-Jarlsbergmuseene skal da oppbevare lagets eiendeler til nytt historielag kommer i gang.

 

 

Ovenstående vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i Våle historielag 15.02.2012.

Endring i § 7 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Våle historielag 21.11.2012. Ny § 11 ble vedtatt på årsmøtet 12.02.2014.